De cliëntenraad

De cliëntenraad is het inspraakorgaan voor cliënten van De Binnenvest. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en ex-cliënten van De Binnenvest. 

Wmcz

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) bepaalt dat De Binnenvest een cliëntenraad moet hebben. In deze wet staat ook beschreven dat de cliëntenraad een zwaarwegend advies kan uitbrengen over de volgende onderwerpen: veiligheid, privacy, kwaliteit van zorg, hygiëne, voeding, ontspanning, huisregels en de behandeling van klachten.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en adviseert De Binnenvest gevraagd en ongevraagd over alles wat cliënten aangaat. De cliëntenraad behandelt algemene zaken die alle cliënten aangaan. Voor individuele zaken is er een cliëntvertrouwenspersoon.

Hoe is de cliëntenraad georganiseerd?

De medezeggenschap van de cliëntenraad is opgebouwd uit twee lagen: de centrale cliëntenraad en twee decentrale cliëntenraden, die nauw samenwerken.

Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad behartigt de belangen rond welzijn en zorg van alle cliënten van De Binnenvest. De raad komt wekelijks bijeen en overlegt maandelijks met de directie over het beleid en de knelpunten hierin. Daarnaast behartigt de centrale cliëntenraad ook extern de belangen van cliënten door: overleg met de gemeenten en politieke partijen, deelname aan adviesraden, zoals de Wmo-raad, de adviesraad Werk & inkomen en het Zorgvragersoverleg Zuid-Holland Noord (ZON), interviews in de media, voorlichtingsfilms en deelname aan belangengroepen van burgers.
Voorzitter: D. Dorsman
Vicevoorzitter: Dhr. Roodenburg
Secretaris: E.J.J. Vermeij
Penningmeester: L.M. Kuyeren
Lid: A. Sarigül
Lid: D van der Berg
Aspirantlid: J.P. van Boheemen
Aspirantlid: D. Mecklenfeld

Decentrale cliëntenraad

Er zijn twee decentrale cliëntenraden: één op het Sociaal Pension en één op Nieuwe Energie. Deze raden richten zich voornamelijk op de belangen van de cliënten van deze locaties. Zij hebben een zwaarwegend adviesrecht, onder andere over: privacy, huisregels, voeding en hygiëne. De decentrale cliëntenraden komen wekelijks bijeen en overleggen elke zes weken met hun locatiecoördinator.

Externe ondersteuning

De cliëntenraad wordt ondersteund door Remko Trompetter van het Landelijk Steunpunt Raden in de Zorg (LSR). Hij staat de cliëntenraad met raad en daad bij.

Wat heeft de cliëntenraad tot stand gebracht?

De Binnenvest staat open voor medezeggenschap. Hierdoor heeft de cliëntenraad – samen met De Binnenvest – de afgelopen jaren het volgende kunnen realiseren:

 • Geen loting van bedden meer in de nachtopvang Nieuwe Energie.
 • De huisregels van Nieuwe Energie zijn aangepast, zodat cliënten een vrij weekend hebben en feestdagen bij vrienden of familie kunnen doorbrengen.
 • Verbeteren van de kwaliteit van de voeding in Nieuwe Energie.
 • De doorstroming naar een eigen woonruimte is verbeterd door het woonproject in de Sumatrastraat en 24 andere woningen in de stad.
 • In samenwerking met wijkverpleging heeft de lichamelijke gezondheid van cliënten in Nieuwe Energie meer aandacht.

Kortom, cliënten zijn meer en meer betrokken bij het verbeteren van het werk van De Binnenvest.

Momenteel zet de cliëntenraad zich onder andere in voor:

 • Een betere aansluiting tussen dagbesteding en de capaciteiten van een cliënt.
 • Meer betaalbare woningen voor mensen uit de maatschappelijke opvang.
 • Een maatschappelijke oplossing voor de schuldenproblematiek. Dakloosheid hangt steeds meer samen met bijvoorbeeld schulden rond zorgverzekeringen. Individuele schuldenregelingen zijn hier niet meer de oplossing.

De cliëntenraad is er niet alleen vóór cliënten, maar ook dóór cliënten!

Laat het de cliëntenraad weten, als je:

 • ideeën hebt om de dienstverlening aan cliënten te verbeteren;
 • wel eens een vergadering van de cliëntenraad wilt bijwonen;
 • zelf lid wilt worden van de cliëntenraad.

Bekijk hier de Vacature Centrale Cliëntenraad

U bent hier

Contact

De centrale cliëntenraad is bereikbaar via: clraadbv@gmail.com
of 06 52 78 63 89 (Remko Trompetter)
of 06 12 19 22 04 (Dominic Dorsman).