Reactie op artikelen in Leidsch Dagblad

In het Leidsch Dagblad van zaterdag 3 april en woensdag 7 april stonden artikelen over de opvang bij De Binnenvest, het budgetbeheer en de eigen bijdrage. In de artikelen komt niet goed over het voetlicht wat zich in de praktijk voordoet. Daarom hebben we onderstaande brief aan het Leidsch Dagblad gestuurd. De brief is uiteindelijk gepubliceerd in de bijlage van zaterdag 10 april 2021.

INGEZONDEN BRIEF DOOR DE BINNENVEST

Afspraken over budgetbeheer moeten beter aansluiten bij eigen regie van de cliënt

Mensen die dak- of thuisloos zijn hebben te maken met ingewikkelde situaties en complexe problematiek. De Binnenvest ziet dit dagelijks. Cliënten lopen daarbij soms vast in ingewikkelde wet- en regelgeving. Dat kan beter. Als afspraken over budgetbeheer goed zouden aansluiten op de behoefte van de cliënt, dan is hij beter in staat om regie voeren over zijn eigen leven.

Eerder helpen bij (dreigende) schulden

Schuldhulpverlening op grotere schaal wordt voor cliënten in de opvang nog niet ingezet. Pas bij het verlaten van de opvang krijgt dit vorm. Dat komt omdat schuldeisers als voorwaarde stellen dat een cliënt zich in een stabiele situatie bevindt. En dat is in de opvang nog niet het geval. Het zou beter zijn als dit eerder zou kunnen. We gaan hier als ervaren aanbieder van maatschappelijke opvang en zorg graag het gesprek over aan met alle betrokken partijen.

Professionele begeleiders ondersteunen de cliënt

Onze goed opgeleide medewerkers zijn zeer betrokken professionals, die als één team 24 uur per dag klaar staan om hun cliënten te ondersteunen. Dat doen zij op basis van wat iemand nodig heeft aan hulp. En dat kan een persoon in het algemeen prima zelf bepalen. De begeleiders van De Binnenvest hebben nadrukkelijk een ondersteunende rol voor de cliënt in geldzaken, geen controlerende of toezichthoudende rol. Onze medewerkers hebben geen toegang tot de rekening van cliënten. Voor cliënten die schulden hebben of te verward zijn om zelf hun geldzaken te regelen, regelen zij budgetbeheer. Dat gebeurt bij de Stadsbank of bij een andere, externe, professionele budgetbeheerder of bewindvoerder.

De medewerkers van de Binnenvest helpen cliënten met het inventariseren van schulden en het op orde brengen van de financiële situatie. Dit kost meestal de nodige tijd. Over de eerste noodzakelijke afbetaling van schulden (de zorgverzekering, de huurschuld) worden afspraken gemaakt. De budgetbeheerder, in de praktijk is dat vaak de Stadsbank, draagt dan zorg voor de betalingen. Cliënten hebben niet altijd actueel inzicht in betalingen die zijn gedaan door de Stadsbank. De maatschappelijk werker helpt de cliënt in het contact met de Stadsbank, tenzij de cliënt zelf in staat is dit contact te onderhouden.

Samen naar beter

Natuurlijk verloopt niet alles altijd vlekkeloos. We zijn daarom met onze cliëntenraad voortdurend in gesprek om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zo zien we bijvoorbeeld dat op het gebied van budgetbeheer verbetering mogelijk is. We werken nu samen aan een betere informatievoorziening voor cliënten over budgetbeheer en bewindvoering. Het moet voor cliënten volstrekt duidelijk zijn wat dit inhoudt, zodat zij hier zelf een keuze in kunnen maken. Met de gemeente willen we graag onze inzichten delen om te komen tot beter passende afspraken voor cliënten in de opvang.

Niemand hoeft aan de kant te staan

Voor wie De Binnenvest nog niet kent: we ondersteunen mensen die om uiteenlopende redenen dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. We vangen mensen op in (tijdelijke) woningen en andere opvanglocaties. Hier kunnen ze tot rust komen, even pas op de plaats maken, om vervolgens weer stappen voorwaarts te zetten. En daar helpen we ze graag bij. Ons uitgangspunt hierbij is dat het belangrijk is om zelf de regie (weer) te krijgen over je eigen leven. Waar nodig bieden we begeleiding en ondersteuning, en organiseren we zorg. Hulp bestaat niet alleen uit professionele begeleiding. Familie, vrienden, kennissen of buren kunnen veel steun geven. Ook zijn er vrijwilligers die tijd vrijmaken en aandacht geven. Het gaat bij De Binnenvest niet alleen om opvang. Wij bieden ook beschermd wonen en begeleiding bij het zelfstandig wonen.

De Binnenvest laat niemand aan de kant staan. Iedereen heeft recht op een passende plek om te wonen om van daaruit het leven verder, naar vermogen, in te richten met werk en vrijetijdsbesteding. De Binnenvest gelooft in perspectief voor iedereen.

Dank aan Jean-paul van Boheemen

Tenslotte bedanken we Jean-paul van Boheemen voor zijn kritisch meedenken hoe we mensen met ernstige financiële en psychische problemen beter kunnen helpen met budgetbeheer en hulp bij schulden.

 

Emmy Klooster, directeur bestuurder De Binnenvest

Roel Roodenburg, voorzitter Centrale Cliëntenraad De Binnenvest

U bent hier