Cliëntenraad

De cliëntenraad is het inspraakorgaan voor cliënten van De Binnenvest. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en ex-cliënten van De Binnenvest. 

Wmcz

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) bepaalt dat De Binnenvest een cliëntenraad moet hebben. In deze wet staat ook beschreven dat de cliëntenraad een zwaarwegend advies kan uitbrengen over de volgende onderwerpen: veiligheid, privacy, kwaliteit van zorg, hygiëne, voeding, ontspanning, huisregels en de behandeling van klachten.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en adviseert De Binnenvest gevraagd en ongevraagd over alles wat cliënten aangaat. De cliëntenraad behandelt algemene zaken die alle cliënten aangaan. Voor individuele zaken is er een cliëntenvertrouwenspersoon. Voor meer informatie zie het Jaarverslag 2022, het Strategisch Beleidsplan en Werkplan 2023 van de Cliëntenraad. 

Hoe is de cliëntenraad georganiseerd?

De medezeggenschap van de cliëntenraad is opgebouwd uit twee lagen: de centrale cliëntenraad en twee decentrale cliëntenraden, die nauw samenwerken.

Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad behartigt de belangen rond welzijn en zorg van alle cliënten van De Binnenvest. De raad komt wekelijks bijeen en overlegt maandelijks met de directie over het beleid en de knelpunten hierin. Daarnaast behartigt de centrale cliëntenraad ook extern de belangen van cliënten door: overleg met de gemeenten en politieke partijen, deelname aan adviesraden, zoals de Wmo-raad, de adviesraad Werk & inkomen en het Zorgvragersoverleg Zuid-Holland Noord (ZON), interviews in de media, voorlichtingsfilms en deelname aan belangengroepen van burgers.

  • Dominic Dorsman, voorzitter Centrale Cliëntenraad
  • Golie Talaei, lid Centrale Cliëntenraad
  • Jaap Buis, lid Centrale Cliëntenraad en vicevoorzitter van Decentrale Cliëntenraad Nieuwe Energie
  • Milo van Schie, lid
  • Peter Beisser, voorzitter Decentrale Cliëntenraad Sociaal Pension
  • Tristan Heeres, Penningmeester en voorzitter Decentrale Cliëntenraad Nieuwe Energie
  • Zol Azevedo, lid

Decentrale cliëntenraad

Er zijn twee decentrale cliëntenraden: één op het Sociaal Pension en één op Nieuwe Energie. Deze raden richten zich voornamelijk op de belangen van de cliënten van deze locaties. Zij hebben een zwaarwegend adviesrecht, onder andere over: privacy, huisregels, voeding en hygiëne. De decentrale cliëntenraden komen wekelijks bijeen en overleggen elke zes weken met hun locatiecoördinator.

Externe ondersteuning

De cliëntenraad wordt ondersteund door Remko Trompetter van het Landelijk Steunpunt Raden in de Zorg (LSR). Hij staat de cliëntenraad met raad en daad bij.

Kom je ook bij de cliëntenraad? 

Ben je geïnteresseerd om de cliëntenraad te komen versterken? Meld je dan hier aan. 

Terug naar Cliëntenpagina